Ciekawostki
"żółć" - to najdłuższe słowo złożone tylko z polskich liter.
dalej

Klasa dwujęzyczna

Strona główna » O NAS » Klasa dwujęzyczna

wielkość tekstu:A | A | A

Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat nauczania dwujęzycznego FILM

Nauczanie dwujęzyczne

Edukacja dwujęzyczna jest prowadzona w Polsce od roku 1991/1992. Obecnie funkcjonuje ponad 100 szkół z oddziałami dwujęzycznymi. Kształcenie dwujęzyczne daje  wiele radości  zarówno uczniom, jak i nauczycielom.  Pozwala  na  wszechstronny rozwój osobowości oraz  uczy  otwartości  wobec świata i ludzi. Ponadto umożliwia też kontynuację studiów w języku obcym w Polsce, Europie jak   i innych krajach, co jest dodatkowym atutem tego kształcenia.

W ramach kształcenia dwujęzycznego język obcy stosowany jest w szerokim zakresie w sposób autentyczny, stając się narzędziem pomagającym uczniom zdobywać wiedzę i równocześnie kształcić swoje umiejętności językowe.

„Języka obcego nauczymy się lepiej, kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego.”

Podstawę prawną organizowania klas dwujęzycznych stanowią:

o   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 2 lipca 2004 r., która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808).

o   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

o   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

o   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku  w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89, po. 730).

o   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zmianami).

o   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 wraz z późniejszymi zmianami).

Nauczanie dwujęzyczne w Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 3 w Zawierciu polegać będzie na realizacji:

- treści programowych z języka obcego (angielski) w rozszerzonym zakresie,

- treści programowych z wybranych zajęć edukacyjnych:  w dwóch językach: polskim i angielskim,

- podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum.

Celem takiego nauczania jest:

o   Zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum i zapewnienie uczniom osiągnięcia sukcesu na miarę własnych możliwości.

o Przygotowanie do biegłego władania językiem obcym w różnych dziedzinach w perspektywie dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, a w przyszłości do studiów w Polsce i za granicą.

o   Osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego.

o   Stosowanie języka obcego jako narzędzia przyswajania wiedzy z innych przedmiotów.

Cykl nauczania w oddziale dwujęzycznym trwa 2 lata w szkole podstawowej  i 3 lata w gimnazjum.

Uczniowie będą realizowali program języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo. W szkole będą wykorzystywane nowoczesne metody nauczania języków obcych. Zajęcia w języku angielskim prowadzone będą, zgodnie z rozporządzeniem, na co najmniej dwóch przedmiotach w trzyletnim cyklu nauczania. Ich dobór i ilość zależna będzie od możliwości kadrowych szkoły.

Proporcje zajęć w języku polskim  i obcym będzie ustalał nauczyciel przedmiotu nauczanego dwujęzycznie, uważnie obserwując klasę i uwzględniając poziom umiejętności uczniów w zakresie języka obcego. 

Ponadto począwszy od klasy pierwszej gimnazjum i siódmej szkoły podstawowej wprowadza się podstawowe słownictwo specjalistyczne z poszczególnych przedmiotów –  matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, WOS, plastyka, muzyka.

Rekrutacja do klasy dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Zawierciu

o   Nabór do klasy dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Zawierciu odbywa się na zasadach określonych w regulaminie o rekrutacji na dany rok szkolny.

o   Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 3 może być przeprowadzony test kwalifikacyjny (którego wynik uwzględnia się przy rekrutacji).

o   Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do klasy dwujęzycznej, mogą na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów przystąpić do rekrutacji ogólnej.

Poniższe testy kwalifikacyjne do klasy 7 dwujęzycznej przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 3 w Zawierciu stanowią materiał  przykładowy do testu kwalifikacyjnego dla klasy siódmej dwujęzycznej, której otwarcie planujemy w roku szkolnym 2018/2019.

ZAŁĄCZNIKI
Aktualności
 • Poniedziałek, 30 stycznia 2023 PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONKURSU ...

  Rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny „Czytanie z choinką” zorganizowany przez Bibliotekę SP3. Podczas głosowania online oddanych zostało 358 głosów. Autorką ...

dalej
 • Piątek, 13 stycznia 2023 SKARBY ZIEMI

  Klasa IIIa W minionym tygodniu zdobyliśmy informacje na temat "Skarbów Ziemi". Jednym z nich jest sól. Dzisiaj wykonaliśmy dekorację z użyciem soli i kredy." ...

dalej

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. M. Skłodowskiej-Curie 16, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 243 83
e-mail: sp3zawiercie@zawiercie.eu

 • Przygoda2
 • Przygoda1
 • PodsiadYo-Doktor1
 • Piorun2
 • Piorun1
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zawierciu
Facebook
Zapytanie
Poleć stronę
 • 201019
 • 20102986
 • 20103172