Ciekawostki
"żółć" - to najdłuższe słowo złożone tylko z polskich liter.
dalej

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

Strona główna » DLA RODZICA » ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

wielkość tekstu:A | A | A

ZARZĄDZENIE NR 51/2021/2022

p.o. DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3

w ZAWIERCIU z dnia 09.02.2022r.

Na podstawie:

- § 18 ust. 2a-2c, ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach -

-rozporządzeniem MEN z 28.05.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniu i zapobieganiu COVID- 19  oraz     po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu.

§1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć stacjonarnych w klasie 1B w okresie od dnia 10.02.2022 do 11.02.2022 ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

§2.

W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. l, zadania dydaktyczne i wychowawcze w klasie 1B są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 29.04.2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§3.

Informacja o trybie zdalnym nauki zostanie przekazana przez wychowawcę klasy uczniom i rodzicom, uczącym w klasie nauczycielom.

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 50/2021/2022

p.o. DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3

w ZAWIERCIU z dnia 2.02.2022r.

Na podstawie:

- § 18 ust. 2a-2c, ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach -

-rozporządzeniem MEN z 28.05.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniu i zapobieganiu COVID- 19  oraz     po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu.

§1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć stacjonarnych w klasie 3B w okresie od dnia 02.02.2022 do 7.02.2022 ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

§2.

W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. l, zadania dydaktyczne i wychowawcze w klasie 3B są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 29.04.2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§3.

Informacja o trybie zdalnym nauki zostanie przekazana przez wychowawcę klasy uczniom i rodzicom, uczącym w klasie nauczycielom.

§4.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

................................................................................................

Zarządzenie Nr 49/2021/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu z dnia 27.01.2022 r.
w sprawie prowadzenia nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zawierciu


Na podstawie:
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r.poz. 1148 z pózn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26.01.2022 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych


1.

Zarządzam w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zawierciu zdalne nauczanie od dnia 28.01.2022 do 11.02.2022 r. w klasach 5-8.

2.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na
odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego
korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację
elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego. Lekcje prowadzone się zgodnie z planem lekcji.

3.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem: platformy meet,hangouts chat, dziennik internetowy Librus, oraz przy pomocy portali-zintegrowana platforma edukacyjna e-podręczniki, CKE, OKE i inne.

4.

W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu 131 -ocenianie
i klasyfikowanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

5.

Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z
nauczycielem przez dziennik internetowy Librus.

6.

Informacja o trybie zdalnym nauki zostanie przekazana przez wychowawcę
klasy uczniom i rodzicom.

7.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

................................................................................................

 

Zarządzenie Nr 48  /2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu

z dnia   19.01.2022

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)

- § 18 ust. 2a-2c, ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach -

-rozporządzeniem MEN z 28.05.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniu i zapobieganiu COVID- 19 (z późniejszymi zmianami) oraz   po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu.

Wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

§ 1.

Zawiesza się  prowadzenie zajęć stacjonarnych w klasie 4-8 w okresie od dnia  19.01.2022-27.01.2022 r.  ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów. (Zdalne nauczanie klasy 4-8)

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego. Lekcje prowadzone się  zgodnie z planem lekcji.

§ 3.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:  platformy meet, hangouts chat, dziennik internetowy Librus, oraz  przy pomocy portali -zintegrowana platforma edukacyjna e-podręczniki, CKE, OKE i  inne.

§ 4.

W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu  § 131 -ocenianie i klasyfikowanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 5

Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem przez dziennik internetowy Librus.

................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR  47  /2021/2022

p.o. DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3

w ZAWIERCIU z dnia 17.01.2022r.

Na podstawie:

- § 18 ust. 2a-2c, ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach -

-rozporządzeniem MEN z 28.05.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniu i zapobieganiu COVID- 19  oraz     po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu.

§1.

Zawiesza się  prowadzenie zajęć stacjonarnych w klasie 8c, 4b w okresie od dnia  17.01.2022-21.01.2022 r.  ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

§2.

W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zadania dydaktyczne                         i wychowawcze w klasie 4b, 8c są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 29.04.2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§3.

Informacja o trybie zdalnym  nauki zostanie przekazana przez wychowawcę klasy uczniom                         i rodzicom, uczącym w klasie nauczycielom.

§4.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR  46  /2021/2022

p.o. DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3

w ZAWIERCIU z dnia 11.01.2022r.

 

Na podstawie:

- § 18 ust. 2a-2c, ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach -

-rozporządzeniem MEN z 28.05.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniu i zapobieganiu COVID- 19  oraz     po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu.

1.

Zawiesza się na częściowo oznaczony prowadzenie zajęć stacjonarnych (nauka hybrydowa) w klasie 1A, 1B, 4A w okresie od dnia  11.01.2022-20.01.2022 r.  ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

2.

W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zadania dydaktyczne i wychowawcze w klasie 1A,1B,4A są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 29.04.2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3.

Informacja o trybie hybrydowym nauki zostanie przekazana przez wychowawcę klasy uczniom i rodzicom, uczącym w klasie nauczycielom.

4.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

................................................................................................

Zarządzenie Nr   42 /2021/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu z dnia   15 grudnia 2021 r.
w sprawie prowadzenia nauczania zdalnego  w Szkole Podstawowej Nr 3 w
Zawierciu

Na podstawie:
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r.
poz. 1148 z pózn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia
13 grudnia 2021 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
Wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych
§ 1.
Zarządzam w Szkole Podstawowej Nr 3  w Zawierciu zdalne nauczanie od dnia
20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. w klasach 1-8.
§ 2.
Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na
odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego
korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację
elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu
edukacyjnego. Lekcje prowadzone się  zgodnie z planem lekcji.
§ 3.
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:  platformy meet,
hangouts chat, dziennik internetowy Librus, oraz  przy pomocy portali
-zintegrowana platforma edukacyjna e-podręczniki, CKE, OKE i  inne.
§ 4.
W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa
Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu  § 131 -ocenianie i
klasyfikowanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem              
 i zwalczaniem COVID-19.
§ 5.
Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z
nauczycielem przez dziennik internetowy Librus.
§ 6.
Informacja o trybie zdalnym nauki zostanie przekazana przez wychowawcę
klasy uczniom i rodzicom. 
§ 7.
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 39/2021/2022

p.o. DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3

w ZAWIERCIU z dnia 6.12.2021r.

Na podstawie:

- § 18 ust. 2a-2c, ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.1,2.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach -

-rozporządzeniem MEN z 28.05.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniu i zapobieganiu COVID- 19  oraz     po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu.

1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć stacjonarnych w klasie 1A w okresie od dnia  6.12.2021 do 10.12.2021 r.  ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

2.

W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. l, zadania dydaktyczne i wychowawcze w klasie 1A są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 29.04.2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3.

Informacja o trybie zdalnym nauki zostanie przekazana przez wychowawcę klasy uczniom i rodzicom, uczącym w klasie nauczycielom.

4.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 38/2021/2022

p.o. DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3

w ZAWIERCIU z dnia 2.12.2021r.

Na podstawie:

- § 18 ust. 2a-2c, ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.1,2.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny                        w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach -

-rozporządzeniem MEN z 28.05.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniu i zapobieganiu COVID- 19  oraz     po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu.

1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć stacjonarnych w klasie 4b,5b w okresie od dnia  2.12.2021 do 9.12.2021 r.  ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

2.

W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. l, zadania dydaktyczne                              i wychowawcze w klasie 4b,5b są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 29.04.2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3.

Informacja o trybie zdalnym nauki zostanie przekazana przez wychowawcę klasy uczniom i rodzicom, uczącym w klasie nauczycielom.

4.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 37/2021/2022

p.o. DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3

w ZAWIERCIU z dnia 1.12.2021r.

Na podstawie:

- § 18 ust. 2a-2c, ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.1,2.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach -

-rozporządzeniem MEN z 28.05.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniu i zapobieganiu COVID- 19 oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu.

1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć stacjonarnych w klasie 2a, 2b w okresie od dnia  1.12.2021 do 6.12.2021 r.  a w klasach 3b, 4a,4b,4c nauka hybrydowa, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

2.

W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. l, zadania dydaktyczne i wychowawcze w klasie 2a,2b są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 29.04.2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3.

Informacja o trybie zdalnym nauki zostanie przekazana przez wychowawcę klasy uczniom i rodzicom.

4.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 36/2021/2022

p.o. DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3

w ZAWIERCIU z dnia 29.11.2021r.

Na podstawie:

- § 18 ust. 2a-2c, ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.1,2.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach -

-rozporządzeniem MEN z 28.05.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniu i zapobieganiu COVID- 19, oraz  po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu.

1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć stacjonarnych w klasie 3a w okresie od dnia  30.11.2021 do 6.12.2021 r, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

2.

W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. l, zadania dydaktyczne i wychowawcze w klasie 3a są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 29.04.2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3.

Informacja o trybie zdalnym nauki zostanie przekazana przez pedagoga szkolnego uczniom i rodzicom klasy 3a.

4.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR  50/2020/2021

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu z dnia 10 maja 2021r.

 w sprawie: nauczania hybrydowego uczniów klas 4 -7  od 17 maja do 28 maja 2021r.

Na podstawie:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2.Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 4.05.2021 r.) zarządzam, co następuje:

 §1. Wprowadza się nauczanie w systemie hybrydowym:

 a) w dniach 17 maja - 21 maja 2021r. - w systemie stacjonarnym nauczanie w klasach 4a,4b,4c 6a; - nauczanie zdalne w klasach 6b, 7a,7b,7c.

b) w dniach 24 maja – 28 maja 2021r. - w systemie stacjonarnym nauczanie w klasach 6b, 7a,7b,7c ; - nauczanie zdalne w klasach 4a,4b,4c 6a .

c) wszyscy nauczyciele od dnia 17 maja 2021r. pracują stacjonarnie.

§ 2. W trakcie nauczania w obu systemach obowiązują procedury i zasady ustalone dla danego sposobu nauczania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr   48/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu

z dnia   30 kwietnia 2021 r.

w sprawie prowadzenia nauczania zdalnego przez nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3w Zawierciu

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

1.

Zarządzam w Szkole Podstawowej Nr 3  w Zawierciu zdalne nauczanie od dnia  3 maja 2021 r. do dnia 16 maja 2021 r. dla klas  4-8.

2.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego. Lekcje prowadzone się  zgodnie z planem lekcji.

3.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:  platformy meet, hangouts chat, dziennik internetowy Librus, oraz  przy pomocy portali -zintegrowana platforma edukacyjna e-podręczniki, CKE, OKE i  inne.

4.

W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu   131 -ocenianie i klasyfikowanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

5.

Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem przez dziennik internetowy Librus.

6.

Pracownicy  administracji i obsługi  świadczą pracę  na zasadach sprzed 22 marca 2021r.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr  47 /2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu

z dnia   23 kwietnia 2021 r.

w sprawie prowadzenia nauczania zdalnego przez nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3w Zawierciu

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo światowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)

ROROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 22 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych.

 

§ 1.

Zarządzam w Szkole Podstawowej Nr 3  w Zawierciu zdalne nauczanie  od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla klas  1-7.

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego. Lekcje prowadzone się  zgodnie z planem lekcji.

§ 3.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:  platformy meet, hangouts chat, dziennik internetowy Librus, oraz  przy pomocy portali -zintegrowana platforma edukacyjna e-podręczniki, CKE, OKE i  inne.

§ 4.

W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu  § 131 -ocenianie i klasyfikowanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem przez dziennik internetowy Librus.

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarządzenie Nr  46 /2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu

z dnia   16 kwietnia 2021 r.

w sprawie prowadzenia nauczania zdalnego przez nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3w Zawierciu

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo światowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)

ROROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 15 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych.

§ 1.

Zarządzam w Szkole Podstawowej Nr 3  w Zawierciu zdalne nauczanie  od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r. dla klas  1-7.

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego. Lekcje prowadzone się  zgodnie z planem lekcji.

§ 3.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:  platformy meet, hangouts chat, dziennik internetowy Librus, oraz  przy pomocy portali -zintegrowana platforma edukacyjna e-podręczniki, CKE, OKE i  inne.

§ 4.

W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu  § 131 -ocenianie i klasyfikowanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem przez dziennik internetowy Librus.

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr  45 /2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu
z dnia   9 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie prowadzenia nauczania zdalnego przez nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3w Zawierciu

Na podstawie:
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo światowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)
ROROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 8 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych.


1.
Zarządzam w Szkole Podstawowej Nr 3  w Zawierciu zdalne nauczanie  od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. dla klas  1-7.
2.
Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego. Lekcje prowadzone się  zgodnie z planem lekcji.
3.
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:  platformy meet, hangouts chat, dziennik internetowy Librus, oraz  przy pomocy portali -zintegrowana platforma edukacyjna e-podręczniki, CKE, OKE i  inne.
4.
W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu   131 -ocenianie i klasyfikowanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem przez dziennik internetowy Librus.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zarządzenie Nr  42 /2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu

z dnia   19 marca 2021 r.

w sprawie prowadzenia nauczania zdalnego przez nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3w Zawierciu

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

§ 1.

Zarządzam w Szkole Podstawowej Nr 3  w Zawierciu zdalne nauczanie  od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. dla klas  1-7.

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego. Lekcje prowadzone się  zgodnie z planem lekcji.

§ 3.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:  platformy meet, hangouts chat, dziennik internetowy Librus, oraz  przy pomocy portali -zintegrowana platforma edukacyjna e-podręczniki, CKE, OKE i  inne.

§ 4.

W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu  § 131 -ocenianie i klasyfikowanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem przez dziennik internetowy Librus.

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zarządzenie Nr  40 /2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu

z dnia   15 marca 2021 r.

w sprawie prowadzenia nauczania zdalnego przez nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3w Zawierciu

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

§ 1.

Zarządzam w Szkole Podstawowej Nr 3  w Zawierciu zdalne nauczanie  od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021r. dla klas  4-8.

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego. Lekcje prowadzone się  zgodnie z planem lekcji.

§ 3.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:  platformy meet, hangouts chat, dziennik internetowy Librus, oraz  przy pomocy portali -zintegrowana platforma edukacyjna e-podręczniki, CKE, OKE i  inne.

§ 4.

W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu  § 131 -ocenianie i klasyfikowanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem przez dziennik internetowy Librus.

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarządzenie Nr  39 /2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu
z dnia   1 marca 2021 r.

w sprawie prowadzenia nauczania zdalnego przez nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3w Zawierciu

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych


1.

Zarządzam w Szkole Podstawowej Nr 3  w Zawierciu zdalne nauczanie od dnia  1 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2021 r. dla klas  4-8.

2.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego. Lekcje prowadzone się  zgodnie z planem lekcji.

3.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:  platformy meet, hangouts chat, dziennik internetowy Librus, oraz  przy pomocy portali -zintegrowana platforma edukacyjna e-podręczniki, CKE, OKE i  inne.

4.

W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu   131 -ocenianie i klasyfikowanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem przez dziennik internetowy Librus.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarządzenie Nr  37/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu

z dnia  15 lutego 2021 r.

w sprawie prowadzenia nauczania zdalnego przez nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3w Zawierciu

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 luty 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

 

§ 1.

Zarządzam w Szkole Podstawowej Nr 3  w Zawierciu zdalne nauczanie od dnia  15 lutego 2021 r. do dnia 26 lutego 2021 r. dla klas  4-8.

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego. Lekcje prowadzone się  zgodnie z planem lekcji.

§ 3.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:  platformy meet, hangouts chat, dziennik internetowy Librus, oraz  przy pomocy portali -zintegrowana platforma edukacyjna e-podręczniki, CKE, OKE i  inne.

§ 4.

W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu  § 131 -ocenianie i klasyfikowanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                       i zwalczaniem COVID-19.

 

Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem przez dziennik internetowy Librus.

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zarządzenie Nr  35  /2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu

z dnia  1 lutego 2021 r.

w sprawie prowadzenia nauczania zdalnego przez nauczycieli

w Szkole Podstawowej Nr 3w Zawierciu

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

 

§ 1.

Zarządzam w Szkole Podstawowej Nr 3  w Zawierciu zdalne nauczanie od dnia  1lutego 2021 r. do dnia 14 lutego 2021 r. dla klas  4-8.

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego. Lekcje prowadzone się  zgodnie z planem lekcji.

§ 3.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:  platformy meet, hangouts chat, dziennik internetowy Librus, oraz  przy pomocy portali -zintegrowana platforma edukacyjna e-podręczniki, CKE, OKE i  inne.

§ 4.

W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu  § 131 -ocenianie i klasyfikowanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.

 

Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem przez dziennik internetowy Librus.

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarządzenie Nr  34 /2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu

z dnia  15 stycznia 2021 r.

w sprawie prowadzenia nauczania zdalnego przez nauczycieli

w Szkole Podstawowej Nr 3w Zawierciu

 

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 13 stycznia  2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

 

§ 1.

Zarządzam w Szkole Podstawowej Nr 3  w Zawierciu zdalne nauczanie od dnia  18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. dla klas  4-8.

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego. Lekcje prowadzone się  zgodnie z planem lekcji.

§ 3.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:  platformy meet, hangouts chat, dziennik internetowy Librus, oraz  przy pomocy portali -zintegrowana platforma edukacyjna e-podręczniki, CKE, OKE i  inne.

§ 4.

W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu  § 131 -ocenianie i klasyfikowanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem przez dziennik internetowy Librus.

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr    29 /2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawiercie

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie prowadzenia nauczania zdalnego przez nauczycieli

w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zawierciu

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

§ 1.

Zarządzam w Szkole Podstawowej Nr 3  w Zawierciu zdalne nauczanie od dnia 29.11.2020r.  do 3.01.2021r.

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego. Lekcje prowadzone się  zgodnie z planem lekcji.

§ 3.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:  platformy MEET, HANGOUTS chat, dziennik internetowy LIBRUS, oraz  przy pomocy portali -zintegrowana platforma edukacyjna e-podręczniki, CKE, OKE i  inne.

§ 4.

W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu  § 131 -ocenianie i klasyfikowanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem przez dziennik internetowy Librus.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr  25/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie prowadzenia nauczania zdalnego przez nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3w Zawierciu

 

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

§ 1.

Zarządzam w Szkole Podstawowej Nr 3  w Zawierciu zdalne nauczanie od dnia 09.11.2020 do 29.11.2020.

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego. Lekcje prowadzone się  zgodnie z planem lekcji.

§ 3.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:  platformy meet, hangouts chat, dziennik internetowy Librus, oraz  przy pomocy portali -zintegrowana platforma edukacyjna e-podręczniki, CKE, OKE i  inne.

§ 4.

W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu  § 131 -ocenianie i klasyfikowanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem przez dziennik internetowy Librus.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Aktualności
 • Piątek, 02 grudnia 2022 ANDRZEJKI W KLASACH 1-3

  30 listopada uczniowie klas 1-3 świętowali jeden z najbardziej znanych obrzędów - andzrejki. Tradycje andrzejkowe mają bardzo długą historię. Wigilia Świętego Andrzeja była nocą ...

dalej
 • Środa, 30 listopada 2022 ZAJĘCIA UCZNIÓW KLASY 5B NA ...

  Od września 2022 r. w naszym mieście działa Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. Jest to jeden z kilkunastu takich ośrodków na terenie kraju. Ośrodki te stanowią lokalne ...

dalej

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. M. Skłodowskiej-Curie 16, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 243 83
e-mail: sp3zawiercie@zawiercie.eu

 • Przygoda2
 • Przygoda1
 • PodsiadYo-Doktor1
 • Piorun2
 • Piorun1
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zawierciu
Facebook
Zapytanie
Poleć stronę
 • 201019
 • 20102986
 • 20103172