Logo: Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3

Oficjalna strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.

Ocenianie i klasyfikowanie w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła realizuje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywają się zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji zajęć obowiązkowych.

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

4. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) uwzględnia:

 • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;
 • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;
 • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
 • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
 • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

 

5. Monitorowanie postępów oraz weryfikowanie wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

6. Wszyscy uczniowie oraz rodzice są  informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

7. Niepodjęcie przez ucznia kształcenia na odległość (nieodczytywanie wiadomości i niewykonywanie zadanych zleconych przez nauczyciela) jest równoznaczne z nierealizowaniem obowiązku szkolnego.

8. Na I etapie edukacyjnym ocenianiu mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:

 • pisemne: karty pracy, zeszyty i ćwiczeniówki, twórczość własna, praca domowa (odesłane do nauczyciela prace w formie plików lub zdjęć);
 • ustne: opowiadanie, recytacja, śpiew, praca domowa (plik z nagranym filmem przesłany do nauczyciela);
 • sprawnościowe, praktyczne: umiejętności manualne, ćwiczenia sprawnościowe, prowadzenie doświadczeń i obserwacji przyrodniczych (plik z nagranym filmem lub zdjęciem przesłany do nauczyciela). 

9.  Na II etapie edukacyjnym ocenianiu mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:

 • referat;
 • zadanie domowe;
 • wypracowanie;
 • zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów (tzw. karty pracy);
 • samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, prezentacje multimedialne, plakaty itp.  (odesłane do nauczyciela prace lub ich zdjęcia);
 • z lekcji WF-u:  sprawozdania, zdjęcia, filmy z zaproponowanych ćwiczeń (odesłane do nauczyciela);
 • prace plastyczne i techniczne (odesłane do nauczyciela prace lub ich zdjęcia);
 • umiejętności muzyczne (filmy przesłane do nauczyciela).

10. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje obowiązujące w szkole zasady przeliczania punktów na ocenę, z uwzględnieniem zasad dla uczniów mających dostosowane kryteria oceniania.

11. Uczeń ma prawo poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w terminie ustalonym przez nauczyciela.

12. Ocenione prace pisemne uczniów przechowywane są przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego.

13. Nauczyciele za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus podają uczniom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.

14. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

 • z wykorzystaniem:
 1. materiałów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej pod adresem www.epodreczniki.pl,
 2. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 4. innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;
 • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.

 

15. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus w dni robocze w godzinach lekcji, a w dni konsultacji lub zebrań – również w godzinach od 17:00 – 19:00.

16. W razie potrzeby nauczyciele mogą dokonywać modyfikacji rozkładu materiału nauczania. 

17. Ocena z zachowania jest oceną przepisaną z pierwszego półrocza, która może zostać podwyższona ze względu na duże zaangażowanie ucznia w wykonywanie zadań zleconych w zdalnym nauczaniu.   

18. Klasyfikacja roczna w klasach I-III: 

 • klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednich wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień;
 • przy ocenianiu osiągnięć ucznia z języka obcego i religii stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w klasach IV – VIII;
 • każdy wychowawca informuje uczniów o przewidywanych dla nich ocenach  opisowych klasyfikacyjnych rocznych na co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus;
 • każdy nauczyciel języka obcego i religii informuje uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych rocznych na co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus;
 • ponadto obowiązują pozostałe przepisy dotyczące klasyfikacji rocznej ujęte w niniejszym statucie (§ 120).

 19. Klasyfikacja roczna w klasach IV-VIII:

 • klasyfikacja roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym statucie;
 • klasyfikowanie roczne uczniów przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych;
 • każdy nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych rocznych na co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus;
 • każdy wychowawca informuje uczniów  o przewidywanych dla nich ocenach zachowania rocznych na co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus; 
 • każdy nauczyciel informuje swoich uczniów i ich wychowawców o przewidywanych dla ucznia niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych co najmniej na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej za pośrednictwem dziennika  elektronicznego Librus;
 • ponadto obowiązują pozostałe przepisy dotyczące klasyfikacji rocznej ujęte w niniejszym statucie (§ 126).

20. Warunki i sposób uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych:

 • uczeń przystępuje do sprawdzianu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • ponadto obowiązują pozostałe przepisy dotyczące trybu i warunków uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych (§127).

 21. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego:

 • uczeń przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • komisja, o której mowa w §128, pracuje z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość;
 • ponadto obowiązują pozostałe przepisy dotyczące egzaminu klasyfikacyjnego (§128). 

 

22. Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności:

 • uczeń przystępuje do egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • komisja, o której mowa  w §129, pracuje z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość;
 • ponadto obowiązują pozostałe przepisy dotyczące sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym (§129).  

 23. Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu poprawkowego:

 • uczeń przystępuje do egzaminu poprawkowego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • komisja, o której mowa w §130, pracuje z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość;
 • ponadto obowiązują pozostałe przepisy dotyczące egzaminu poprawkowego (§130). 

 24. Warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny:

 • uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych drogą pocztową lub drogą e-mailową;
 • komisja, o której mowa w §124, pkt. 17-19, pracuje z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość;
 • ponadto obowiązują pozostałe przepisy dotyczące warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny (§124, pkt. 17-19).

 

 • Realizowanych projektów rocznie

 • Klas lekcyjnych

 • Doświadczonych pedagogów

 • Uczniów

Czy wiesz, że...

 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie: Dzień Ziemi

  Dzień Ziemi

 • Zdjęcie: Święto Narodowe

  Święto Narodowe

 • Zdjęcie: Medaliści mistrzostw Polski

  Medaliści mistrzostw Polski

 • Zdjęcie: Turniej piłki nożnej

  Turniej piłki nożnej

 • Zdjęcie: Kreatywne prace plastyczne

  Kreatywne prace plastyczne

Wykształcenie w przyjaznej atmosferze

Zależy nam na tym, aby Nasi uczniowie wiele się od nas nauczyli, czuli się komfortowo, dobrze się ze sobą dogadywali oraz chętnie uczęszczali na zajęcia. Naszym uczniom stawiamy równie wysokie wymagania, co Naszym nauczycielom.

Formularz zapytaniowy

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zapytaniowy.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3