Ciekawostki
"żółć" - to najdłuższe słowo złożone tylko z polskich liter.
dalej

OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.

Strona główna » DOKUMENTY SZKOŁY » OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.

wielkość tekstu:A | A | A

Ocenianie i klasyfikowanie w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła realizuje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywają się zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji zajęć obowiązkowych.

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

4. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) uwzględnia:

 • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;
 • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;
 • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
 • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
 • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

 

5. Monitorowanie postępów oraz weryfikowanie wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

6. Wszyscy uczniowie oraz rodzice są  informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

7. Niepodjęcie przez ucznia kształcenia na odległość (nieodczytywanie wiadomości i niewykonywanie zadanych zleconych przez nauczyciela) jest równoznaczne z nierealizowaniem obowiązku szkolnego.

8. Na I etapie edukacyjnym ocenianiu mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:

 • pisemne: karty pracy, zeszyty i ćwiczeniówki, twórczość własna, praca domowa (odesłane do nauczyciela prace w formie plików lub zdjęć);
 • ustne: opowiadanie, recytacja, śpiew, praca domowa (plik z nagranym filmem przesłany do nauczyciela);
 • sprawnościowe, praktyczne: umiejętności manualne, ćwiczenia sprawnościowe, prowadzenie doświadczeń i obserwacji przyrodniczych (plik z nagranym filmem lub zdjęciem przesłany do nauczyciela). 

9.  Na II etapie edukacyjnym ocenianiu mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:

 • referat;
 • zadanie domowe;
 • wypracowanie;
 • zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów (tzw. karty pracy);
 • samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, prezentacje multimedialne, plakaty itp.  (odesłane do nauczyciela prace lub ich zdjęcia);
 • z lekcji WF-u:  sprawozdania, zdjęcia, filmy z zaproponowanych ćwiczeń (odesłane do nauczyciela);
 • prace plastyczne i techniczne (odesłane do nauczyciela prace lub ich zdjęcia);
 • umiejętności muzyczne (filmy przesłane do nauczyciela).

10. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje obowiązujące w szkole zasady przeliczania punktów na ocenę, z uwzględnieniem zasad dla uczniów mających dostosowane kryteria oceniania.

11. Uczeń ma prawo poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w terminie ustalonym przez nauczyciela.

12. Ocenione prace pisemne uczniów przechowywane są przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego.

13. Nauczyciele za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus podają uczniom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.

14. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

 • z wykorzystaniem:
 1. materiałów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej pod adresem www.epodreczniki.pl,
 2. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 4. innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;
 • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.

 

15. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus w dni robocze w godzinach lekcji, a w dni konsultacji lub zebrań – również w godzinach od 17:00 – 19:00.

16. W razie potrzeby nauczyciele mogą dokonywać modyfikacji rozkładu materiału nauczania. 

17. Ocena z zachowania jest oceną przepisaną z pierwszego półrocza, która może zostać podwyższona ze względu na duże zaangażowanie ucznia w wykonywanie zadań zleconych w zdalnym nauczaniu.   

18. Klasyfikacja roczna w klasach I-III: 

 • klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednich wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień;
 • przy ocenianiu osiągnięć ucznia z języka obcego i religii stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w klasach IV – VIII;
 • każdy wychowawca informuje uczniów o przewidywanych dla nich ocenach  opisowych klasyfikacyjnych rocznych na co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus;
 • każdy nauczyciel języka obcego i religii informuje uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych rocznych na co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus;
 • ponadto obowiązują pozostałe przepisy dotyczące klasyfikacji rocznej ujęte w niniejszym statucie (§ 120).

 19. Klasyfikacja roczna w klasach IV-VIII:

 • klasyfikacja roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym statucie;
 • klasyfikowanie roczne uczniów przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych;
 • każdy nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych rocznych na co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus;
 • każdy wychowawca informuje uczniów  o przewidywanych dla nich ocenach zachowania rocznych na co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus; 
 • każdy nauczyciel informuje swoich uczniów i ich wychowawców o przewidywanych dla ucznia niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych co najmniej na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej za pośrednictwem dziennika  elektronicznego Librus;
 • ponadto obowiązują pozostałe przepisy dotyczące klasyfikacji rocznej ujęte w niniejszym statucie (§ 126).

20. Warunki i sposób uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych:

 • uczeń przystępuje do sprawdzianu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • ponadto obowiązują pozostałe przepisy dotyczące trybu i warunków uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych (§127).

 21. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego:

 • uczeń przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • komisja, o której mowa w §128, pracuje z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość;
 • ponadto obowiązują pozostałe przepisy dotyczące egzaminu klasyfikacyjnego (§128). 

 

22. Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności:

 • uczeń przystępuje do egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • komisja, o której mowa  w §129, pracuje z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość;
 • ponadto obowiązują pozostałe przepisy dotyczące sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym (§129).  

 23. Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu poprawkowego:

 • uczeń przystępuje do egzaminu poprawkowego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • komisja, o której mowa w §130, pracuje z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość;
 • ponadto obowiązują pozostałe przepisy dotyczące egzaminu poprawkowego (§130). 

 24. Warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny:

 • uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych drogą pocztową lub drogą e-mailową;
 • komisja, o której mowa w §124, pkt. 17-19, pracuje z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość;
 • ponadto obowiązują pozostałe przepisy dotyczące warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny (§124, pkt. 17-19).

 

Aktualności
 • Piątek, 02 grudnia 2022 ANDRZEJKI W KLASACH 1-3

  30 listopada uczniowie klas 1-3 świętowali jeden z najbardziej znanych obrzędów - andzrejki. Tradycje andrzejkowe mają bardzo długą historię. Wigilia Świętego Andrzeja była nocą ...

dalej
 • Środa, 30 listopada 2022 ZAJĘCIA UCZNIÓW KLASY 5B NA ...

  Od września 2022 r. w naszym mieście działa Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. Jest to jeden z kilkunastu takich ośrodków na terenie kraju. Ośrodki te stanowią lokalne ...

dalej

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. M. Skłodowskiej-Curie 16, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 243 83
e-mail: sp3zawiercie@zawiercie.eu

 • Przygoda2
 • Przygoda1
 • PodsiadYo-Doktor1
 • Piorun2
 • Piorun1
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zawierciu
Facebook
Zapytanie
Poleć stronę
 • 201019
 • 20102986
 • 20103172